Find a Franchise

Αναζητείστε με βάση τα δικά σας κριτήρια τα franchise concepts σας ενδιαφέρουν!

Search your concept!

διαδικασίες λειτουργίας δικτύου franchise

Ο Ανασχεδιασμός των Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων θεωρείται διεθνώς ως η πλέον πολυσυζητημένη τεχνική και μεθοδολογία για την αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων, κατά την δεκαετία που μόλις τελειώνει, σε σημείο που πολλοί τον ανάγουν σε φιλοσοφία οργάνωσης.

Ξεκινώντας το ’80 από το ΜΙΤ, αποτελεί μια συγκεκριμένη μεθοδολογία και φιλοσοφία με στόχο την επίτευξη ριζικών αλλαγών σε συγκεκριμένες επιχειρηματικές διαδικασίες μιας επιχείρησης, τις λεγόμενες κρίσιμες, οι οποίες και επιφέρουν ιδιαίτερα σημαντικά και μετρήσιμα αποτελέσματα, τα οποία και δημιουργούν ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις του κλάδου. Κατά την εφαρμογή του σε ένα δίκτυο λιανικής διακρίνουμε τρεις φάσεις:

1η Φάση. Ανάλυση. Η μεθοδολογία ξεκινά με μια λεπτομερή ανάλυση τόσο του εσωτερικού (π.χ. επίπεδο και εμπειρία προσωπικού, επάρκεια πληροφοριακού συστήματος, εξάπλωση δικτύου καταστημάτων, συνεκτικότητα & ομοιογένεια δικτύου κ.λπ.), όσο και του εξωτερικού περιβάλλοντος (π.χ. δίκτυο ανταγωνισμού, σημεία διαφοροποίησης, επίπεδο εξυπηρέτησης target group, awareness καταναλωτών, εξελίξεις και τάσεις της αγοράς, σχέσεις με προμηθευτές, στρατηγικές συμμαχίες, κ.λπ.) του δικτύου με σκοπό τον εντοπισμό των κρισίμων διαδικασιών, οι οποίες και θεωρούνται τα ασθενή σημεία της υφιστάμενης οργάνωσης, και που μπορούν να δημιουργήσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

2η Φάση. Ανασχεδιασμός. Στην συνέχεια, αποτυπώνονται όλες οι επιχειρηματικές διαδικασίες (π.χ. Επιθεώρηση και Υποστήριξη Καταστημάτων, Παραγγελίες σε Προμηθευτές, Παραγγελίες από Καταστήματα, Διανομή και Τροφοδοσία Καταστημάτων, Εύρεση και Αξιολόγηση Δικαιοδόχων, Εκπαίδευση Προσωπικού Δικτύου, Ενέργειες Marketing κ.λπ.), οι οποίες διατρέχουν οριζόντια τις κλασικές οργανωτικές δομές, απαιτώντας την εμπλοκή περισσοτέρων του ενός λειτουργικών τμημάτων (π.χ. Πωλήσεις, Marketing, Διεύθυνση Λειτουργίας Δικτύου, Λογιστήριο, κ.λπ.). Σε επόμενο βήμα, εντοπίζονται οι κρίσιμες διαδικασίες, αναλύεται η εμπλοκή τους με άλλες διαδικασίες, λαμβάνονται υπόψη οι εξωτερικοί παράγοντες (π.χ. νέες τεχνολογίες, απαιτήσεις της αγοράς, κ.λπ.) και ανασχεδιάζονται εξ’ αρχής όλες οι δραστηριότητες που συνθέτουν την συνολική λειτουργία του δικτύου.

3η Φάση. Εφαρμογή. Η τελευταία φάση του BPR, αφορά στην εφαρμογή του ανασχεδιασμένου, πλέον, τρόπου λειτουργίας του δικτύου και στην υιοθέτηση μιας εταιρικής φιλοσοφίας συνεχούς βελτίωσης, βασισμένης σε πελατο-κεντρική και σύγχρονη αντίληψη.

Το αποτέλεσμα ενός έργου BPR είναι η τυποποίηση, απλοποίηση και αυτοματοποίηση (χρησιμοποιώντας, κυρίως, τις τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών) των επιχειρηματικών διαδικασιών και ο μετασχηματισμός της κλασικής οργανωτικής δομής από function – oriented σε process – oriented, χρησιμοποιώντας καθαρό μυαλό, δυνατή λογική και ισχυρή γνώση του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος.

Τυπικές διαδικασίες που αφορούν ένα δίκτυο λιανικού εμπορίου, οι οποίες πληρούν και τη σειρά διεθνών προδιαγραφών ISO 9001, παρουσιάζονται κατωτέρω:

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ & ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΑΝΟ MARKETING

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΩΝ

ΠΛΑΝΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ & ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

MYSTERY SHOPPING

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΑ

ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ME ΚΕΝΤΡΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ