Ορισμοι Franchise

F 300

Όρεξη για εργασία και εκπαίδευσης, ικανότητες επικοινωνίας και τα απαραίτητα χρήματα είναι τα μόνα που χρειάζονται. Επιχειρήσεις χωρίς επένδυση, πλέον, δεν γίνονται και τα δανεικά... κοστίζουν.

Franchise Wise  Page 081

Οι εργαζόμενοι που δεν χρειάζεται να δουλεύουν εντός τεσσάρων τοίχων. (ή και δεν το επιθυμούν.)

Franchise Wise  Page 078

Χώρος που οι εργαζόμενοι μπορούν να ξεκουραστούν κατά την διάρκεια του 8ωρου εργασίας.

F 300

Το Franchise βασίζεται στην Ποιότητα, στην Τυποποίηση, στην Εφαρμογή και στην Συνεχή Βελτίωση της Τεχνογνωσίας του δικαιοπαρόχου.

Αν το Franchise ήταν «αγορά» ονόματος και μόνο, τότε θα είχε ένα άλλο όνομα (π.χ. license). Η Τεχνογνωσία ως έννοια ποικίλει και μπορεί να αφορά από διαδικασίες εύρεσης πελατών, από μεταφορά know – how για εκπόνηση μελετών, από διαδικασίες και εκπαιδευτικό υλικό για εκμάθηση ξένων γλωσσών, μέχρι σύναψη συνεργασιών με εξαιρετικούς προμηθευτές και αποκλειστικότητες προϊόντων ή σχεδιασμό καινοτόμων προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση το Προϊόν του Franchise αφορά σε ένα σύνολο διαφορετικών στοιχείων ανά επιχειρηματικό κλάδο και κατ΄ ελάχιστον προσδιορίζει ανταγωνιστικό προϊόν, γνωστό όνομα, καθορισμένες διαδικασίες λειτουργίας, διασφάλιση ποιότητας, οικονομίες κλίμακος, συνεχή υποστήριξη.

Review Us On Google