Ορισμοι Franchise

Office-Free

Οι εργαζόμενοι που δεν χρειάζεται να δουλεύουν εντός τεσσάρων τοίχων. (ή και δεν το επιθυμούν.)

Nap Nook

Χώρος που οι εργαζόμενοι μπορούν να ξεκουραστούν κατά την διάρκεια του 8ωρου εργασίας.

Νόμιμος

Ο συμβατός με την επιθυμία του δικαστή που θα του λάχει.

Occupational Spam

Άχρηστα μηνύματα που γεμίζουν το Inbox.

review us on google